Jednalo se o rekonstrukci mostu situovaného v extravilánu v místě křížení se železniční tratí.

Jednalo se o rekonstrukci mostu situovaného v extravilánu v místě křížení se železniční tratí. Stavba byla započata odfrézováním vozovky na mostě a předmostích v celé šířce komunikace. Násyp klenby byl kompletně odtěžen až na její rub. Rub klenby byl přebetonován, zaizolován a řádněodvodněn. Zpětný zásyp byl proveden z drenážního betonu. Kamenné zdivo spodní stavby, klenby a čelních zdí bylo otryskáno, hloubkově přespárováno a byla provedena tlaková injektáž cementovou suspenzí. Poprsní zdi na výšku cca 1,8m byly zbourány a provedeny nové. Klenba byla příčně stažena pomocí speciální výztuže do zdiva - vlepovaná do vyfrézovaných drážek. Na závěr bylo odstraněno provizorní dopravní značení.